چرا سايبـان گسـتر...!؟

   آیا میدانید در چند سال اخیر چندین پروژه بزرگ و کوچک از سازه های پارکینگی اجرا شده توسط افراد و شرکت های غیر حرفه ای، آسیب شدید دیده و حتی در برخی موارد به خودروهای پارک شده و سرنشینان آن آسیبهای جدی رسیده است؟!
   همزمان با اقبال و استفاده بیشتر از سازه های سبُک پارکینگ در سالیان اخیر، تعدد شرکتهای فعال در این زمینه نیز افزایش یافته است که این امر موجب ایجاد شرایط رقابتی بین این شرکتها شده است. برای شرکتهای معتبر، همواره چنین شرایطی نقطه قوتی خواهد بود تا بتوانند بیش از پیش در اثبات توانمندیهای خود قدم برداشته و به این طریق از دیگر رقبا متمایز شوند.
   البته این به شرطی خواهد بود که مشتریان نیز، فاکتورهای لازم، ضروری و مهم را در انتخاب مجری طرف قرارداد خود لحاظ نمایند. فاکتورهایی که بر اساس آن بتوانند حتی بدون توجه به مفاد و ضمانتهای مکتوب و مندرج در قرارداد فیمابین، بصورت یک حس قوی درونی، به مجری خود اعتماد کنند! چرا که در صورت بروز حادثه و یا ایجاد آسیبهای جدی برای چنین پروژه هایی، و فارغ از میزان خسارت مالی و جانی ایجاد شده، آبرو و وجهه ای که در چنین حوادثی از دست خواهد رفت، ارزشمندتر و بیش از خسارت مالی و جانی آن خواهد بود.
   به همین دلیل توجه و تأکید بیش از حد به قیمت و مباحث مالی، موجب میشود برخی از مشتریان بدون توجه به مباحث فنی و محاسبات سازه، اقدام به انتخاب مجری پروژه نموده که این موضوع در برخی از موارد، موجب به بار آمدن خسارتهای جبران ناپذیری شده است.

   حوادث، تخریبها و آسیبهای رخ داده در چند سال اخیر (انجام شده توسط برخی شرکتهای فعال در این زمینه) و عدم پاسخگویی، پیگیری و جبران خسارت از سوی این شرکتهای مجری، ضرورت این نکته را میرساند که مشتریان عزیز میبایست در انتخاب گروه مجری خود، توأمان با در نظر گرفتن قیمت، مسائل فنی و جزئیات اجرایی را نیز مورد توجه قرار دهند.

کلیه پروژه های شرکت سایبان گستر ،کاملا مطابق دفترچه محاسبات سازه و فونداسیون انجام میشود و سازه و پوشش دارای گارانتی رسمی می باشد.