نصب سازه در محل پروژه

فعاليت گروه نصب سازه پس از اعزام به محل و تحويل سازه هاي آماده ،آغاز ميشود. ماموريت ايشان با نهايت سرعت و دقت ، با تكيه بر تخصص كارگران و اکیپ اجرایی نصب سازه و دانش و تجربه گروه نظارت انجام ميشود. رعايت مسائل ايمني از مهمترين وظايف اين گروه متخصص در محل پروژه مي باشد. تطبیق موارد نصب و اجرا شده با نقشه های اجرایی نصب در انتهای اسن مرحله انجام می شود.

در پروژه های داری سازه فلزی سنگین، در صورت لزوم، از جرثقیل برای نصب سازه ها استفاده می شود.