ساخت سازه در كارگاه

پس از قطعي شدن فرم و تاييد نقشه سازه، اقلام مربوط به پروژه جهت ساخت سازه های سایبان پارکینگ در اختيار پرسنل گروه فني ساخت سازه،جوشكاري سازه و مونتاژ قرار مي گيرد. در اين مرحله كه بصورت موازي با اجراي فونداسيون انجام ميشود، كليه قطعات سازه فلزي با جوش هاي استاندارد و تحت نظارت كارشناسان فني و متخصص در کارخانه شرکت سایبان گسترآماده ميشود. در پايان سازه هاي ساخته شده جهت مونتاژ نهايي واجرای عملیات نصب سازه، به محل پروژه منتقل مي شوند.