اجراي فونداسيون

بلافاصله پس از عقد قرارداد و تهيه نقشه هاي فني، گروه اجراي فونداسيون به محل اعزام شده و پس از علامت گذاري، شروع به حفر چاله ها مينمايند. پس از آن آرماتورهاي آماده شده در كارگاه شركت به محل پروژه منتقل ميشوند.بافت سبد های میلگرد و آرماتورها با نهایت دقت و با رعایت اصول فنی انجام می شود.میلگردهای عاجدار از بهترین و با کیفیت ترین نوع در نظر گرفته می شوند.پس از عمليات بتن ريزي و قراردادن صفحه پليت، ماموريت اين گروه به اتمام ميرسد.ماموریت گروه نصب سازه در مرحله بعد از اجرا و اتمام عملیات فونداسیون آغاز می شود.