طراحي و محاسبه

پس از مراجعه حضوري كارشناسان شركت جهت بازديد و يا رويت نقشه و پلان فضاي محل پروژه، و متعاقب آن اطلاع ايشان از موادي همچون: شرايط جوي و محيطي-شناسايي محل اجراي فونداسيون و نصب سازه-مكان قرارگيري خودروها-جهت تابش نور خورشيد ،محدودیت ها و موارد خاص موجود در محل اجرا و…،اطلاعات مذكور در قالب توضيحات شفاهي يا مكتوب،عكس ، نقشه پلان و … به تيم طراحي ارائه مي شود. در ادامه، طراحان كارآموده و مجرب با در نظر گرفتن اصول ايمني و فني و همچنين لحاظ نمودن مفاهيم زيبايي شناسي و با توجه به مقتضيات خاص هر پروژه، اقدام به طراحي سازه و فونداسيون از لحاظ شكل ظاهري ، ابعاد و اندازه و ارائه نقشه هاي فني ساخت مي نمايند.

در این مرحله ، از نرم افزارهای دوبعدی برای نقشه کشی ، نرم افزار های سه بعدی برای مدلسازی و شبیه سازی سازه و نرم افزارهای محاسبه سازه و فونداسیون برای انجام محاسبات کامل و استخراج و ارائه دفترچه محاسبات،استفاده می شود.
بنابر اين در پايان مرحله طراحي،نقشه ها شامل جانمايي خودروها،قرارگيري سازه ها در فضا،شمايل كلي سازه و فونداسيون تقديم مشتري و نقشه هاي فني ساخت و نصب سازه و اجراي فونداسيون و .. در اختيار پرسنل فني ساخت،اجرا و نصب قرار ميگيرد.

همچنین پس از عقد قرارداد،محاسبات خاص هر پروژه با توجه به عواملی چون بار باد و برف منطقه پروژه،شرایط محیطی و ... با بارگذاری روی سازه ها انجام شده و طراحی مطلوب و بهینه تقدیم کارفرما خواهد شد.در پایان دفترچه محاسبات کامل به همراه کلیه گزارش ها و نقشه های فنی به همراه جزئیات مقاطع و.. سازه ارائه می گردد.