مراحل اجرای پروژه

مراحل اجراي پروژه هاي شركت سايبان گستر به طور خلاصه:

1-طراحي و محاسبه2-اجراي فونداسيون3-ساخت سازه ها دركارگاه4-نصب سازه ها در محل پروژه5-رنگ آميزي سازه6-نصب پوشش

(جهت كسب اطلاعات بيشتر در باره هر يك از مراحل فوق به توضيحات مندرج در منوي زير مجموعه مراجعه نمائيد).